Thanatsri


คำอธิบายรายวิชา
 

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาค้นคว้า  ประเด็นทางสังคมปัจจุบัน  สภาพปัจจุบัน ปัญหาที่ผู้เรียนหรือสังคมกำลังเผชิญ  หรือหัวข้อที่นักเรียนสนใจ  งานวิจัย  มาวิเคราะห์  สภาพการณ์  สถานการณ์/บริบท  จำแนกระหว่างการให้เหตุผลดี เหมาะสมและเหตุผลไม่ดี  ไม่เหมาะสม ความอคติ/ความลำเอียง  ระบุความไม่สมเหตุสมผลของสถานการณ์/สภาพการณ์นั้นๆ  โดยการสนทนาตอบโต้ (discuss)  และอภิปรายซักถาม (debate)  สังเคราะห์  และนำใจความสำคัญมาเรียบเรียงให้เข้าใจและนำเสนอผลการค้นคว้าโดยวิธีการสัมมนาด้วยสื่อมัลติมีเดีย  วิธีการตั้งคำถาม  ตอบคำถามและการอภิปราย ในหัวข้อที่นักเรียนสนใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นความรู้มาใช้ในการทำโครงงาน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสืบค้นข้อมูล  สังเกต สำรวจ อธิบาย วิเคราะห์ และอภิปราย ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทางเพื่อตัดสินใจเลือกตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได้ วางแผนการสำรวจให้ได้มาซึ่งเค้าโครงโครงงาน  เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะกระบวนการ  เจตคติ เห็นคุณค่าของการทำโครงงาน  นำความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการสัมมนามาประยุกต์ใช้ในการเขียนเค้าโครงโครงงานที่มีคุณภาพ


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5115

นโยบาย |
Generated 0.019827 sec.