Thanatsri


เกณฑ์การประเมินผล
คะแนน เกรด
80-100 4
75-79 3.5
70-74 3
65-69 2.5
60-64 2
55-59 1.5
50-54 1
0-49 0

แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

          การสอนรายวิชา ว20203 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1   ประจำภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2555  มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้

4.1 ประเมินผลจากหัวข้อโครงงาน                                                 ร้อยละ  10 

4.2 ประเมินผลจากกระบวนการสัมมนา                                          ร้อยละ  30 

4.3 ประเมินผลจากกระบวนการทำเค้าโครงโครงงาน                             ร้อยละ  50 

4.4 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย         ร้อยละ  10  

                                                                        รวม                     ร้อยละ  100   

 

4.1 การประเมินผลจากหัวข้อโครงงาน (ร้อยละ  10) 

               การประเมินผลจากหัวข้อโครงงานของนักเรียนรายวิชา ว20203 ศึกษาค้นคว้าและสร้าง       องค์ความรู้1 ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2555  ได้กำหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง

 

หัวข้อการประเมิน

ร้อยละคะแนน

 1. การสืบค้นข้อมูล

ร้อยละ 5

 1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

 ร้อยละ 3

 1. การนำเสนอหัวข้อโครงงาน

 ร้อยละ 2

 

4.2 การประเมินผลจากกระบวนการสัมมนา (ร้อยละ  30) 

               การประเมินผลจากกระบวนการสัมมนาของนักเรียนรายวิชา ว20203 ศึกษาค้นคว้าและสร้าง       องค์ความรู้1 ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2555  ได้กำหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง

 

หัวข้อการประเมิน

ร้อยละคะแนน

 1.  การเตรียมตัวก่อนสัมมนา

ร้อยละ 5

 1.  สัมมนา

  ร้อยละ 15

 1.  การมีส่วนร่วม

 ร้อยละ 5

 1.  รายงานสัมมนา

 ร้อยละ 5

 

 

 

4.3 การประเมินผลจากกระบวนการทำเค้าโครงโครงงาน (ร้อยละ  50 

               การประเมินผลจากกระบวนการทำเค้าโครงโครงงาน ของนักเรียนรายวิชา ว20203 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้1 ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2555  ได้กำหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง

 

หัวข้อการประเมิน

ร้อยละคะแนน

 1. บทนำ

ร้อยละ 10

 1. บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 20

 1. บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

ร้อยละ 10

 1. บรรณานุกรม

ร้อยละ 5

 1. รายงานเค้าโครงโครงงาน

ร้อยละ 5

 

     

          4.4  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (ร้อยละ 10 )

                การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว20203 ศึกษาค้นคว้าและสร้าง        องค์ความรู้1 ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2555  ได้กำหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง

 

 

หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน

ดีเยี่ยม

(5)

ดีมาก

(4)

ดี

(3)

ปากลาง

(2)

ต้องปรับปรุง(1)

1.  ความอยากรู้อยากเห็น            

 

 

 

 

 

2.  ความใจกว้าง

 

 

 

 

 

3.  ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม      

 

 

 

 

 

4.  มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

5.  ความมีเหตุผล                               

 

 

 

 

 

6.  อดทน

 

 

 

 

 

7.  ความมีระเบียบและรอบคอบ         

 

 

 

 

 

8.  มีจิตสาธารณะ             

 

 

 

 

 

9.  ความซื่อสัตย์             

 

 

 

 

 

10. ความตรงต่อเวลา

 

 

 

 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5115

นโยบาย |
Generated 0.555150 sec.