wannapa_m


กำหนดการสอน
หัวข้อ เวลาเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้

   1. แนวคิดพื้นฐานทางสถิติ

 

- ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้    สถิติ 
- ความหมายของสถิติ 
- ประเภทของสถิติ 
- สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน

   2. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 

- ประเภทของข้อมูล
- วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

     - ความหมายของสถิติ 
     - ประเภทของสถิติ 
     - สถิติกับการตัดสินใจและวางแผน

   3. การนำเสนอข้อมูล

 

     - การแจกแจงความถี่แบบตาราง 
     - การแจกแจงความถี่สะสม
     - การแจกแจงความถี่สัมพัทธ์
     - การแจกแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์
     - การแจกแจงความถี่โดยใช้แผนภูมิหรือ กราฟ
     - ฮิสโทแกรม 
     - รูปหลายเหลี่ยมของความถี่ 
     - โค้งความถี่ 
     - โค้งความถี่สะสม
     - แผนภาพต้น-ใบ

   4. การวัดค่ากลางของข้อมูล

 

- ค่าเฉลี่ย 
     - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
     - ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนัก 
     - ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
     - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของข้อมูลที่แจกแจง                              ความถี่แล้ว
     - ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 
     - ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค 
- มัธยฐาน 
- ฐานนิยม
     - หลักเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ

   5. การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

 

- ควอร์ไทล์  
- เดไซล์
- เปอร์เซ็นไทล์  
- แผนภาพกล่อง

        - ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม
        - ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้ว
        - ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต 
        - ค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิค 
        - มัธยฐาน 
        - ฐานนิยม
        - หลักเกณฑ์ที่สำคัญสำหรับการใช้ค่ากลางชนิดต่าง ๆ

   6. การวัดการกระจายของข้อมูล

 

- การวัดการกระจายสัมบูรณ์ 
     - พิสัย  
     - ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ 
     - ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 
     - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
- สมบัติที่สำคัญของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
- การวัดการกระจายสัมพัทธ์  
     - สัมประสิทธิ์พิสัย  
     - สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์  
     - สัมประสิทธิ์ส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย 
     - สัมประสิทธิ์การแปรผัน


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5115

นโยบาย |
Generated 0.020219 sec.