hyena


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ในใบงานที่ 1 ให้นักเรียนเขียนลงในเอกสารที่แจกให้เท่านั้น !!!
ในใบงานที่ 2 ให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเท่านั้น !!!

<<< Download Document >>>


เอกสารประกอบการเรียน

<<Download ที่นี่>>

แบบทบทวนความรู้
คำชี้แจง : ให้นักเรียนปริ้นเอกสารแล้วเขียนคำตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษได้เลย
- งานทบทวนความรู้ที่ ๑.๖ คุณสมบัติของพีซี
ให้นักเรียนทำเป็นเอกสารนำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วย สัปดาห์หน้าเริ่มนำเสนอ
ให้แบ่งกลุ่มโดยยึดกลุ่มเดิม

<<Download ที่นี่>> 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5115

นโยบาย |
Generated 0.019884 sec.