hyena


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำชี้แจง   การทำแบบฝึกหัดท้ายบททุกแบบฝึกหัด ให้นักเรียนเขียนลงในสมุดเท่านั้น !!!


บทที่ ๑ การสื่อสารข้อมูล
- ใบความรู้       << Download >>
- ใบงานที่ ๑  << Download >> (Success!!!)บทที่ ๒ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
- ใบความรู้          << Download >>
- ใบงานที่ ๒.๑  << Download >>  (Success!!!)
- เอกสารประกอบใบงานที่ ๒.๒  << Download >>
- ใบงานที่ ๒.๒  << Download >>  (ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในใบความรู้  แล้วทำแบบฝึกหัดลงในสมุดส่ง  วัน จันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕)บทที่ ๓ วิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์
- ใบความรู้               << Download >>
- ใบงานที่ ๓.๑  << Download >> (ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในใบความรู้  แล้วทำแบบฝึกหัดลงในสมุดส่ง  วัน จันทร์ ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕)
- ใบงานที่ ๓.๒  << Download >> (ใบงานประกอบ บทที่ ๓ วิธีการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์)บทที่ ๔ การใช้อินเทอร์เน็ต 
- ใบความรู้                << Download >>
- ใบงานที่ ๔.๑   << Download >> (ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในใบความรู้  แล้วทำแบบฝึกหัดลงในสมุด)
- ใบงานที่ ๔.๒   << Download >> (Waiting.....ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลในใบความรู้  แล้วทำแบบฝึกหัดลงในสมุด)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5115

นโยบาย |
Generated 0.019961 sec.