aranya


link ภายใน
ประวัติโดยย่อ
 
พิษณุโลก
เป็นเมืองใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง มากมีไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมและธรรมชาติของสายน้ำ และป่าเขาที่สวยงามน่าท่องเที่ยว
อยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 377 กิโลเมตร
จังหวัดพิษณุโลกมีพื้นที่ประมาณ 10,815 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ราบสลับป่าไม้ทางด้านตะวันออก
นอกนั้นเป็นที่ราบลุ่มอยู่โดยทั่วไป
มีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำน่าน ซึ่งไหลผ่านบริเวณตัวเมือง
แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ
อำเภอเมือง อำเภอวังทอง อำเภอพรหมพิราม
อำเภอบางระกำ อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอนครไทย
อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอชาติตระการ และอำเภอเนินมะปราง
ประวัติศาสตร์ หลักฐานการสร้างเมืองพิษณุโลกมีมาแต่พุทธศตวรรษที่ 15 สมัยขอม
มีอำนาจปกครองแถบนี้ แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า 'เมืองสองแคว' เนื่องจากเมืองนี้
ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่าน และแม่น้ำแควน้อย หรือบริเวณที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน
เมื่อประมาณปี พ.ศ.1900 สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย ได้โปรดเกล้าฯ
ให้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ ณ ตัวเมืองปัจจุบัน โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง
สมัยอยุธยา เมืองพิษณุโลกทวีความสำคัญมากขึ้น เพราะเป็นเมืองกึ่งกลางระหว่าง
กรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรฝ่ายเหนือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
ทรงปฏิรูปการปกครองและได้เสด็จมาประทับที่ เมืองนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2006
จนสิ้นรัชกาลในปี พ.ศ. 2031 ช่วงนั้น พิษณุโลกเป็นราชธานีแทน
กรุงศรีอยุธยานานถึง 25 ปี หลังรัชสมัยของพระองค์พิษณุโลก
มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง  เป็นหน้าด่านสำคัญที่จะสกัดกั้นกองทัพพม่า
เมื่อครั้งพระนเรศวรมหาราชดำรงฐานะพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก
ระยะนั้นไทยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า สมเด็จพระนเรศวร
ได้ทรงรวบรวมชายฉกรรจ์ ชาวพิษณุโลกกอบกู้อิสรภาพชาติไทยได้ในปี พ.ศ.2127
ในสมัยกรุงธนบุรี พิษณุโลกเป็นสถานที่ตั้งมั่นรับศึกพม่า
เมื่อครั้งกองทัพของอะแซหวุ่นกี้ มาตีเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ.2318 อะแซหวุ่นกี้
ต้องเผชิญการต่อสู้อย่างทรหดกับ เจ้าพระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ถึงขนาดต้องขอดูตัว
และได้ทำนายเจ้าพระยาจักรีว่าต่อไปจะได้เป็นกษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงดำริให้รื้อกำแพงเมืองพิษณูโลก
เพื่อไม่ให้ข้าศึกใช้เป็นที่มั่น ครั้นถึงปีพ.ศ.2437
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ
ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑลเรียกว่า มณฑลพิษณุโลก
ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว
พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5115

นโยบาย |
Generated 0.019746 sec.