Thanatsri


แผนการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ

แผนการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ

สาขาวิชา        วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมกลุ่ม 1

รายวิชา ว 20205 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้2 (IS 2)                       1  หน่วยกิต   2   คาบ/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                                                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ครูผู้สอน  นางถนัดศรี   ทัดเที่ยง , นางพรพิมล  มุกสุวรรณ   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายรายวิชา     

เรียบเรียง และถ่ายทอดความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบจากข้อมูลองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 และ 2 (Research and Knowledge Formation 1 and 2)  ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์ มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลาย ศึกษาการเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย กลั่นกรองและเรียบเรียงองค์ความรู้ นำเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ เพื่อถ่ายทอดข้อมูลและความคิดอย่างเป็นระบบ มีการนำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ มีบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ตีพิมพ์ในเอกสารหรือวารสารทางวิชาการและเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะ

เพื่อให้เกิดทักษะ ในการเขียนรายงานเชิงวิชาการและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีจิตวิทยาศาสตร์   เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม เห็นประโยชน์ คุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

 

ตัวชี้วัด

1. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์

2. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคลโดยใช้สื่อ อุปกรณ์         ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม

3. กลั่นกรองและเรียบเรียงองค์ความรู้ นำเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ

4. นำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์

5. มีผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารหรือวารสารทางวิชาการ   

6. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ

 

 

3. กำหนดการสอนและผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่

คาบที่

หัวข้อ/สาระการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

1

 

 

1-2

ปฐมนิเทศ     

-  ผลการเรียนรู้

-  ลักษณะเนื้อหาวิชา

-  วิธีการเรียนการสอน

    -  การวัดผลและการประเมินผล

- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในขอบข่ายโดยรวมของเนื้อหาวิชา

- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้  กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน เกณฑ์การวัดและประเมินผล

2-6

 

3-12

หน่วยที่ 1 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

-          เรียบเรียงข้อมูลและจัดทำ

รูปเล่มตามรูปแบบของงานวิจัย

1. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการฉบับสมบูรณ์

 

7-11

13-22

หน่วยที่ 2  การทำสื่อแสดงผลงาน

-          ออกแบบและจัดทำ

โปสเตอร์และนิทรรศการ

2. นำเสนอข้อค้นพบ ข้อสรุปจากประเด็นที่เลือกในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคลโดยใช้สื่อ อุปกรณ์  ในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม

3. กลั่นกรองและเรียบเรียงองค์ความรู้ นำเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ

12-14

 

23-28

หน่วยที่ 3  การนำเสนอผลงาน

-          นำเสนอผลงานภาค

บรรยาย และแสดงนิทรรศการ

4. นำเสนอองค์ความรู้ในรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์

 

15-20

29-40

หน่วยที่ 4  ถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้  สู่สาธารณะ

-          ศึกษาค้นคว้าในรูปแบบ

บทความวิชาการหรือบทความวิจัย   

     -  จัดทำบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในเอกสารหรือวารสารทางวิชาการ   

5. มีผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบบทความวิชาการหรือบทความวิจัยตีพิมพ์ในเอกสารหรือวารสารทางวิชาการ   

6. เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้แก่สาธารณะ

 

 

 

4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

          การสอนรายวิชา ว 20205  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้

          4.1 ประเมินผลจากการพบอาจารย์ที่ปรึกษา                                      10 คะแนน

          4.2 การประเมินผลจากการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์                       30 คะแนน                                    

          4.3 ประเมินผลจากการทำโปสเตอร์และนิทรรศการ                               20 คะแนน

          4.4 ประเมินผลจากการนำเสนอในภาคบรรยาย                                   10 คะแนน

          4.5 ประเมินผลจากการจัดทำบทความวิชาการหรือบทความวิจัย                 20 คะแนน      

4.6 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : คุณลักษณะ    10 คะแนน                                                             รวม                           100 คะแนน

รายละเอียดการประเมินผลแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้

4.1 การประเมินผลจากการพบอาจารย์ที่ปรึกษา (10 คะแนน )  

รายการ

รูปแบบของงาน

วันที่ได้รับมอบหมาย

กำหนดส่ง

เวลาที่นักเรียนควรใช้ (นาที)

คะแนน

1

รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ครั้งที่ 1

รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ครั้งที่ 2

รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ครั้งที่ 3

รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ครั้งที่ 4

รายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย ครั้งที่ 5

กลุ่ม

สัปดาห์ที่ 2

 

สัปดาห์ที่ 4

 

สัปดาห์ที่ 6

 

สัปดาห์ที่ 8

 

สัปดาห์ที่ 12

สัปดาห์ที่ 4

 

สัปดาห์ที่ 6

 

สัปดาห์ที่ 8

 

สัปดาห์ที่ 10

 

สัปดาห์ที่ 15

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

คะแนน

10

หมายเหตุ    เวลาที่นักเรียนควรใช้ หมายถึง เวลาที่ครูได้พิจารณาว่า ในการทำงานหรือการบ้านชิ้นนั้น ๆ นักเรียนควรใช้เวลาทำประมาณเท่าใด การประมาณดังกล่าวครูได้พิจารณาจากความยาก ความซับซ้อน และปริมาณงานหรือการบ้านชิ้นนั้นๆ

 

 

4.2 การประเมินผลจากการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (40 คะแนน)

รายการ

รูปแบบของงาน

คะแนน

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์

-          หน้าปก บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศสารบัญ

-          บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และบทที่ 3 วิธีการดำเนินการ

-          บทที่ 4 ผลการทดลอง

-          บทที่ 5 วิเคราะห์ อภิปราย สรุปผลการทดลอง และอ้างอิง

-          ภาคผนวก

-          ส่งรูปเล่มงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

รายงาน

 

5

 

5

 

 

5

 

5

5

5

คะแนน

30

 

 

4.3 ประเมินผลจากการทำโปสเตอร์และนิทรรศการ (20 คะแนน)

 

รายการ

รูปแบบของงาน

คะแนน

  1. โปสเตอร์
  2. นิทรรศการ

 

10

10

คะแนน

20

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 ประเมินผลจากการนำเสนอในภาคบรรยาย (20 คะแนน)

รายการ

รูปแบบของงาน

คะแนน

  1. Power Point
  2. นำเสนอ
  3. ตอบคำถาม

การนำเสนอ

7

8

5

คะแนน

20

 

 

4.5 ประเมินผลจากการจัดทำบทความวิชาการหรือบทความวิจัย  (20 คะแนน)

 

4.6 การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (10 คะแนน)

     การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 2  ว 20205    ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556  ได้กำหนดหัวข้อการประเมินดังนี้

 

หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน

ดีเยี่ยม

(5)

ดีมาก

(4)

ดี

(3)

ปากลาง

(2)

ต้องปรับปรุง(1)

1. ความอยากรู้อยากเห็น            

 

 

 

 

 

2. ความใจกว้าง

 

 

 

 

 

3. ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม       

 

 

 

 

 

4. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

5. ความมีเหตุผล                                

 

 

 

 

 

6. ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

 

 

 

 

 

7. ความมีระเบียบและรอบคอบ         

 

 

 

 

 

8. ความประหยัด                

 

 

 

 

 

9. ความซื่อสัตย์             

 

 

 

 

 

10. ความตรงต่อเวลา

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ข้อละ 1 คะแนน


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5115

นโยบาย |
Generated 0.553021 sec.