Thanatsri


แผนการจัดและประมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ


แผนการจัดและประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ

สาขาวิชา        วิทยาศาสตร์

รายวิชา          ว 20203 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1 (IS 1/1)   1.0  หน่วยกิต     2 คาบ/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                       ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2557

ครูผู้สอน   นางถนัดศรี   ทัดเที่ยง

************************************************************************************

1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ เสนอประเด็นปัญหาที่สนใจ ตั้งสมมติฐาน โดยใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีหรือศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเชื่อถือได้ สื่อสารข้อมูลจากการสืบค้นในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล มีลำดับขั้นตอนในการนำเสนอที่เข้าใจง่ายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม รวบรวมข้อมูลความรู้เข้ากับแนวทางการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอในรูปแบบเค้าโครงโครงงานซึ่งประกอบด้วยหัวข้อที่ต้องการศึกษา ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการศึกษา สมมติฐาน แนวทางหาคำตอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับและกรอบเวลาการดำเนินการ เอกสารอ้างอิง

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ตั้งสมมติฐานที่เป็นไปได้หลายแนวทางเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการตรวจสอบสมมติฐานที่เป็นไปได้ วางแผนการสำรวจให้ได้มาซึ่งเค้าโครงโครงงาน

เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะกระบวนการ  มีจิตวิทยาศาสตร์ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม เห็นคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง       

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

    1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ

    2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ

    3. ออกแบบ วางแผน กำหนดขอบเขตในการรวบรวมและลำดับขั้นตอนการเก็บข้อมูลค้นคว้า แสวงหาข้อมูลคำตอบจากแหล่งค้นคว้าที่หลากหลายและเชื่อถือได้ ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

   4. เลือกวัสดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเกต การวัด การสำรวจตรวจสอบ อย่างถูกต้องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

   5. สื่อสารข้อมูลจากการสืบค้นในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคล มีลำดับขั้นตอนในการนำเสนอที่เข้าใจ

ง่ายโดยใช้สื่อที่เหมาะสม

               6. นำเสนอข้อมูลความรู้เข้ากับแนวทางการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ    เค้าโครงโครงงาน

               7. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 


3.  กำหนดการสอนและจุดประสงค์การเรียนรู้

 

สัปดาห์ที่

คาบที่

สาระการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการสอน/กิจกรรม

งานหรือการบ้านที่มอบหมาย

สื่อการสอน/

แหล่งเรียนรู้

1

 

1-2

ปฐมนิเทศ     

-  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

-  ลักษณะเนื้อหาวิชา

-  วิธีการเรียนการสอน

-  การวัดผลและการประเมินผล

บทที่ 1  รู้จักโครงงาน

   1.1  ความหมายของโครงงาน

   1.2  ประเภทของโครงงาน

   1.3  คุณค่าของโครงงาน

   1.4  หลักการเลือกหัวข้อโครงงาน

- เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจขอบข่ายเนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กฎเกณฑ์ในชั้นเรียน และเกณฑ์การวัดและประเมินผล

-  ค้นคว้า  วิเคราะห์ ประเด็นทางสังคมปัจจุบัน  สภาพปัจจุบัน ปัญหาที่ผู้เรียนหรือสังคมกำลังเผชิญหรือหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ  โดยสนทนาโต้ตอบ (discuss) และอภิปรายซักถาม  (debate) เพื่อได้มาซึ่งประเด็นความรู้มาใช้ในการทำโครงงานได้

- บรรยายเกี่ยวกับโครงงานประเด็นทางสังคม ปัญหาในท้องถิ่น

-  วิเคราะห์ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน

- ปัญหาในท้องถิ่น

งานกลุ่ม

- สืบค้นข้อมูล  และวิเคราะห์หัวข้อโครงงาน (5 คะแนน)

-  แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

- PowerPoint

- ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน

- ใบความรู้เรื่องโครงงาน

- ใบงานการค้นคว้าประเด็นที่สนใจ และเสนอหัวข้อโครงงาน

1. ค้นคว้า  ประเด็นทางสังคมปัจจุบัน  สภาพปัจจุบัน ปัญหาที่ผู้เรียนหรือสังคมกำลังเผชิญหรือหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ

2. วิเคราะห์ ประเด็นทางสังคมปัจจุบัน  สภาพปัจจุบัน ปัญหาที่ผู้เรียนหรือสังคมกำลังเผชิญหรือหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ

3. ให้นักเรียนระบุปัญหาที่เกิดขึ้นจากประเด็นที่นักเรียนค้นคว้ามา

4. ให้นักเรียนเสนอหัวข้อโครงงาน

2

 

 

  3-4

 

 

บทที่ 1 รู้จักโครงงาน

1.5  เสนอหัวข้อโครงงาน

 

-  ค้นคว้า  วิเคราะห์ ประเด็นทางสังคมปัจจุบัน  สภาพปัจจุบัน ปัญหาที่ผู้เรียนหรือสังคมกำลังเผชิญหรือหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ  โดยสนทนาโต้ตอบ (discuss) และอภิปรายซักถาม  (debate) เพื่อได้มาซึ่งประเด็นความรู้มาใช้ในการทำโครงงานได้

-  ตั้งคำถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ  หรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  ที่สามารถทำการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้

 

 

- ร่วมกันวิเคราะห์  และอภิปราย หัวข้อที่นักเรียนนำเสนอ

งานกลุ่ม

- นำเสนอหัวข้อโครงงาน(5คะแนน)

 

- PowerPoint

- ใบงานการค้นคว้าประเด็นที่สนใจ และเสนอหัวข้อโครงงาน

 

 

3

 

5-6

บทที่ 2  กระบวนการเขียนเค้าโครงโครงงาน

         2.1  บทนำ

       

        2.2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

        2.3  วิธีการดำเนินการ

             

  

 

 

 

 

-  ตั้งคำถามที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ  หรือจากประเด็นที่เกิดขึ้นในขณะนั้น  ที่สามารถทำการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้

-  สร้างสมมติฐานที่มีทฤษฎีมารองรับ หรือคาดการณ์สิ่งที่จะพบ  เพื่อนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบ

-  ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่ต้องพิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรสำคัญ ปัจจัยที่มีผลต่อปัจจัยอื่น  ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้  และจำนวนครั้งของการสำรวจ  ตรวจสอบ เพื่อให้ได้ผลที่มีความเชื่อมั่นอย่างเพียงพอ

 

- บรรยาย

-  ฝึกการวิเคราะห์ตัวอย่างเค้าโครงโครงงาน

งานกลุ่ม

เขียนเค้าโครงโครงงาน

- ใบงานการเขียนบทนำ

(10 คะแนน)

* กำหนดส่งครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 5

-  ใบงานการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  (20 คะแนน)

* กำหนดส่งครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 6  

* กำหนดส่งครั้งที่ 3  สัปดาห์ที่ 7

* กำหนดส่งครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่

11 – 16

* กำหนดส่งครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 17

- ใบงานการเขียนวิธีดำเดินการ            ( 10 คะแนน)

* กำหนดส่งครั้งที่ 6 สัปดาห์ที่ 18  

-    PowerPoint

-  ใบความรู้ การเขียนเค้าโครงโครงงาน

- ใบงานการเขียนบทนำ

-  ใบงานการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

-  ใบงาน

การเขียนวิธีดำเดินการ   

 

 

 

4-5

 

 

 

 

 

 

7-10

 

 

 

 

 

 

บทที่ 3  หลักการสัมมนา

      3.1  วิธีการสัมมนาทางวิทยาศาสตร์

      3.2  การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

      3.3  การอ่านและวิเคราะห์บทความทางวิทยาศาสตร์และการเขียนเอกสารทางวิทยาศาสตร์

 

-  เข้าใจความสำคัญของการสัมมนา

-  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเด็นสำคัญของงานวิจัย บทความ หรือเรื่องที่น่าสนใจ  มาเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจ

 

 

 

-  บรรยาย

-   ฝึกการสืบค้นข้อมูล

-  วีเคราะห์  สังเคราะห์  ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้น

-  สาธิตตัวอย่างการสัมมนา

- การส่งหัวข้อการพูดสัมมนาในสัปดาห์ที่ 5

- นักเรียนเตรียมสัมมนา

- ห้องสมุด/ห้องสืบค้นข้อมูล

- วีดีทัศน์  หรือการศึกษาดูงาน

 

 

 

 

6-9

11-18

นักเรียนเตรียมสัมมนา

-  เข้าใจความสำคัญของการสัมมนา

-  วิเคราะห์  สังเคราะห์  ประเด็นสำคัญของงานวิจัย บทความ หรือเรื่องที่น่าสนใจ  มาเรียบเรียงให้เกิดความเข้าใจ

นักเรียนเตรียมสัมมนา

- ห้องสมุด/ห้องสืบค้นข้อมูล

- วีดีทัศน์  หรือการศึกษาดูงาน

- แบบประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนสัมมนา รหัส 01

 

10

19-20

สอบกลางภาค

 

 

 

11-16

21-32

นักเรียนสัมมนา

 

 

 

 

 

 

-  สามารถนำเสนอผลงานโดยใช้สื่อมัลติมีเดียที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ

-  สามารถตั้งคำถาม  ตอบคำถาม      และอภิปรายหัวข้อในการสัมมนาได้

-  สามารถวางแผนการทำงานได้ตามลำดับขั้นและบรรลุเป้าหมาย

- นักเรียนสัมมนา

( 25 คะแนน)

งานรายบุคคล

นักเรียนส่งรายงายการสัมมนาหลังจากสัมมนาแล้วใน 1 สัปดาห์

 (5 คะแนน)

-    PowerPoint

-  แผ่นพับ หรือใบความรู้ประกอบการสัมมนา

- แบบประเมินการนำเสนอสัมมนา รหัส 03

17-19

33-38

การเขียนเค้าโครงโครงงานในรูปแบบบทความทางวิชาการ

- สามารถเขียนเค้าโครงโครงงานในรูปแบบบทความทางวิชาการได้ถูกต้อง

-  สามารถวางแผนการทำงานได้ตามลำดับขั้นและบรรลุเป้าหมาย

นักเรียนส่งเค้าโครงงาน

- รูปแบบของเค้าโครงโครงงาน

(5 คะแนน)

- บรรณานุกรม (5 คะแนน)

 

- ห้องสมุด/ห้องสืบค้นข้อมูล

- วีดีทัศน์ 

20

39-40

สอบปลายภาค

 

 

 

 


4. แผนการประเมินผลการเรียนรู้และการมอบหมายงาน

          การสอนรายวิชา ว20203 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ 1   ประจำภาคเรียนที่ 1                        ปีการศึกษา 2556  มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้

4.1 ประเมินผลจากหัวข้อโครงงาน                                                 ร้อยละ  10 

4.2 ประเมินผลจากกระบวนการสัมมนา                                          ร้อยละ  30 

4.3 ประเมินผลจากกระบวนการทำเค้าโครงโครงงาน                             ร้อยละ  50 

4.4 ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน: จิตพิสัย         ร้อยละ  10  

                                                                        รวม                     ร้อยละ  100   

 

4.1 การประเมินผลจากหัวข้อโครงงาน (ร้อยละ  10) 

               การประเมินผลจากหัวข้อโครงงานของนักเรียนรายวิชา ว20203 ศึกษาค้นคว้าและสร้าง       องค์ความรู้1 ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2555  ได้กำหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง

 

หัวข้อการประเมิน

ร้อยละคะแนน

 1. การสืบค้นข้อมูล

ร้อยละ 5

 1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล

 ร้อยละ 3

 1. การนำเสนอหัวข้อโครงงาน

 ร้อยละ 2

 

4.2 การประเมินผลจากกระบวนการสัมมนา (ร้อยละ  30) 

               การประเมินผลจากกระบวนการสัมมนาของนักเรียนรายวิชา ว20203 ศึกษาค้นคว้าและสร้าง       องค์ความรู้1 ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2555  ได้กำหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง

 

หัวข้อการประเมิน

ร้อยละคะแนน

 1.  การเตรียมตัวก่อนสัมมนา

ร้อยละ 5

 1.  สัมมนา

  ร้อยละ 15

 1.  การมีส่วนร่วม

 ร้อยละ 5

 1.  รายงานสัมมนา

 ร้อยละ 5

 

 

 

4.3 การประเมินผลจากกระบวนการทำเค้าโครงโครงงาน (ร้อยละ  50 

               การประเมินผลจากกระบวนการทำเค้าโครงโครงงาน ของนักเรียนรายวิชา ว20203 ศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้1 ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2555  ได้กำหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง

 

หัวข้อการประเมิน

ร้อยละคะแนน

 1. บทนำ

ร้อยละ 10

 1. บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละ 20

 1. บทที่ 3 วิธีดำเนินการ

ร้อยละ 10

 1. บรรณานุกรม

ร้อยละ 5

 1. รายงานเค้าโครงโครงงาน

ร้อยละ 5

 

     

          4.4  การประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน : จิตพิสัย (ร้อยละ 10 )

                การประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนรายวิชา ว20203 ศึกษาค้นคว้าและสร้าง        องค์ความรู้1 ประจำภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2555  ได้กำหนดหัวข้อการประเมินดังแสดงในตาราง

 

 

หัวข้อการประเมิน

ผลการประเมิน

ดีเยี่ยม

(5)

ดีมาก

(4)

ดี

(3)

ปากลาง

(2)

ต้องปรับปรุง(1)

1.  ความอยากรู้อยากเห็น            

 

 

 

 

 

2.  ความใจกว้าง

 

 

 

 

 

3.  ความรับผิดชอบและเพียรพยายาม      

 

 

 

 

 

4.  มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

 

 

 

 

 

5.  ความมีเหตุผล                               

 

 

 

 

 

6.  อดทน

 

 

 

 

 

7.  ความมีระเบียบและรอบคอบ          

 

 

 

 

 

8.  มีจิตสาธารณะ             

 

 

 

 

 

9.  ความซื่อสัตย์             

 

 

 

 

 

10. ความตรงต่อเวลา

 

 

 

 

 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5115

นโยบาย |
Generated 0.556899 sec.