Apichaya


คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1-2

รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 1-2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการสื่อสารระดับต้น เกี่ยวกับตนเอง สถานการณ์ใกล้ตัว คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน คำขอร้อง คำแนะนำ
ภาษาท่าทาง การแสดงความรู้สึกความต้องการของตนอย่างง่ายๆ การเสนอความช่วยเหลือผู้อื่น การขอและให้ข้อมูล
การเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ บทเพลงสำหรับเด็ก ข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ การเสนอความคิดรวบยอด 
รวมทั้งมีทักษะในการอ่านคำ กลุ่มคำ ประโยค บทความสั่นๆ โดยเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของภาษา
และวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่น และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เห็นคุณค่า
ของการเรียนภาษาญี่ปุ่น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ ความบันเทิง โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในสถานการณ์ต่างๆภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม
และเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

คำอธิบายรายวิชาภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1-2

รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 3-4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานการใช้ภาษาญี่ปุ่น
เพื่อการสื่อสารระดับกำลังพัฒนา ในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวัน ประสบการณ์
และเหตุการณ์ต่างๆ เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ ภาษาท่าทาง น้ำเสียง ความรู้สึก คำอธิบายที่พบในสื่อจริง
การแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การตีความ การแสดงความต้องการของตน และเสนอความช่วยเหลือ
แก่ผู้อื่น การขอและให้ข้อมูล การอธิบาย การบรรยาย การเปรียบเทียบ การแสดงความรู้สึก การให้เหตุผล
การนำเสนอข้อมูล การเสนอความคิดรวบยอด และการเสนอความคิดเห็นต่อชุมชนและสังคมโลก นำเสนอ
บทเพลงเหตุการณ์ ข้อมูล จากสื่อประเภทต่างๆ รวมทั้งมีทักษะในการอ่าน บทอ่านที่หลากหลาย เข้าใจ
ตีความ สื่อที่ไม่ใช่ความเรียงในรูปแบบต่างๆโดยการถ่ายโอนเป็นข้อความที่ใช้ถ้อยคำของตนเอง หรือถ่ายโอน
ข้อความที่ไม่ใช่ความเรียง เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างของภาษา และวัฒนธรรมไทยกับญี่ปุ่นและ
นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ เพื่อให้เห็นคุณค่าของ
การเรียนภาษาญี่ปุ่น และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม และ
ในการแสวงหาความร ู้ ความบันเทิง การเข้าสู่สังคม โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่หลากหลายจาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และใช้ภาษาสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ใช้ภาษา
ตามสถานการณ์ต่างๆ ภายในสถานศึกษา และชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับมารยาททางสังคม และเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นด้วยวิธีการที่หลากหลาย


โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5524-5115 โทรสาร 0-5524-5115

นโยบาย |
Generated 0.019932 sec.